O projekcie

Projekt „DOBRY START NA RYNKU PRACY” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2023 r. 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.06.2021-30.09.2023r. grupy 137 osób do 29 roku życia o niskich kwalifikacjach  z grupy NEET, tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, niepracujących, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, nieuczących się, z obszaru woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

 

Wartość projektu wynosi: 1 682 360,00 PLN
Dofinansowanie projektu: 1 598 242,00 PLN

w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej : 1 417 893,01 PLN

Czy projekt jest dla Ciebie?

Projekt powstał z myślą o osobach, które należą do tzw. grupy NEET. Jeśli pozostajesz poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli aktualnie nie uczysz się, nie pracujesz i nie uczestniczysz w innym kursie, który przygotowuje Cię do zawodu, to projekt ten będzie dla Ciebie idealny.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Osoby, które łącznie spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego
 • osoby niepracujące niezarejestrowane w urzędzie (tj. bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowanej w urzędzie pracy),
 • osoby nieuczestniczące aktualnie w innych kursach/szkoleniach
 • osoby nieuczące się
 • nieprzynależenie do żadnej z poniższych grup:

  • osoba, która opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • osoba, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoba, która opuściła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczego lub specjalny ośrodek wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoba, która zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  • matka przebywającą w domu samotnej matki,
  • osoba, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoba, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoba, która opuściła zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

 

Projekt Dobry start na rynku pracy jest również skierowany do osób niepełnosprawnych. Jeśli więc jesteś osobą z niepełnosprawnością i spełniasz powyższe kryteria, nie wahaj się i również postaw na swój rozwój! Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności także:

 • kobiety,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (tj. na poziomie ISCED 3 i poniżej),
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczna – gospodarcze (wykaz miast znajduje się w Regulaminie uczestnictwa),
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL).
0
Liczba osób w projekcie

W ramach projektu zadbamy o jak najlepsze dopasowanie szkolenia do Twoich potrzeb i zainteresowań, ale także do potrzeb lokalnych pracodawców. W ramach projektu gwarantujemy:

Jakie zyskasz dodatkowe korzyści?

 • w kilka dni odbędziesz kurs zawodowy, dzięki czemu zdobędziesz kwalifikacje.
 • sprawdzisz, czy wymarzony zawód na pewno jest dla Ciebie najlepszym wyborem
 • zdobędziesz wiedzę, jak zyskać pewność siebie i atrakcyjność na rynku pracy
 • poznasz osoby, o podobnej sytuacji zawodowej, które z pewnością udzielą Ci wsparcia i podzielą się swoim doświadczeniem
 • w zależności od wyboru szkolenia rozwiniesz również kompetencje miękkie jak np.: umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, które niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej, przydadzą Ci się zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione bezpłatnie:

 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach lub stażu,
 • wymagane do stażu badania lekarskie (dla osób odbywających staż),
 • koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi (dla części osób odbywających staż),
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż

Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zając

Biuro projektu: 43-600 Jaworzno, ul. Staszica 20
e-mail:  dobrystart@dobrystart-centrum.pl; telefon kontaktowy: 728-450-304

Czynne:   poniedziałek i środa 7:00 – 18:00;    wtorek, czwartek i piątek 7:00 – 15:00

 REKRUTACJA:  tel. 880-789-347 lub 728-450-307     

 

                   Informujemy, że 2-go maja 2023r. biuro projektu będzie NIECZYNNE.